جهت ارسال و ثبت مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

اعضاي هيئت تحريريه مجله علمي و پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين NMRJ

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه محل اشتغال

1

دكتر علي صنايعي- سردبير و مدير مسئول

دانشگاه اصفهان

2

دكتر عبدالحميد ابراهيمي

دانشگاه علامه طباطبايي

3

دکتر محمدتقی عیسایی

دانشگاه صنعتی شریف

4

دكتر اصغر مشبكي

دانشگاه تربيت مدرس

5

دكتر نظام الدين فقيه

دانشگاه شيراز

6

دكتر بهرام رنجبريان

دانشگاه اصفهان

7

دكتر محمدرضا حميدي زاده

دانشگاه شهيد بهشتي

8

دكتر محمدصالح اولياء

دانشگاه يزد

9

دكتر حبيب اله دعايي

دانشگاه فردوسي مشهد

10

دكتر علي ملاحسيني

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

11

دكتر محمدابراهيم محمدپورزرندي

مركز علوم تحقيقات

12

دكتر فرامرز هندسي

دانشگاه صنعتي اصفهان

13

دکتر شمس الدین ناظمی

دانشگاه فردوسی مشهد