جهت ارسال و ثبت مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

اعضاي هيئت تحريريه مجله علمي و پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين NMRJ

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه محل اشتغال

1

دكتر علي صنايعي- سردبير و مدير مسئول

دانشگاه اصفهان

2

دكتر عبدالحميد ابراهيمي

دانشگاه علامه طباطبايي

3

دكتر حسین رحمان سرشت

دانشگاه علامه طباطبايي

4

دكتر اصغر مشبكي

دانشگاه تربيت مدرس

5

دكتر نظام الدين فقيه

دانشگاه شيراز

6

دكتر بهرام رنجبريان

دانشگاه اصفهان

7

دكتر محمدرضا حميدي زاده

دانشگاه شهيد بهشتي

8

دكتر محمدصالح اولياء

دانشگاه يزد

9

دكتر حبيب اله دعايي

دانشگاه فردوسي مشهد

10

دكتر علي ملاحسيني

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

11

دكتر محمدابراهيم محمدپورزرندي

مركز علوم تحقيقات

12

دكتر فرامرز هندسي

دانشگاه صنعتي اصفهان